Хигијенско-епидемиолошка служба

Руководилац службе др Др Милена Бјеговић-Ђујић  Специјалиста епидемиологије

тел. 053 331-023  локал 112 , 053 333-292

Одговорна сестра Данијела Голубовић дипломирани санитарни инжињер

Радно вријеме: од 07.00 -14.00

Основне активности ове дјелатности на подручју које покрива су сљедеће:

евиденција пријава незаразних болести,

водјење регистра клицоноша и хроничних незаразних болесника у складу са прописима,

регистрација и контрола санитарно-хигијенског стања јавних водних објеката и контрола  

 хигијенске исправности воде за пиће у складу са прописима,

контрола диспозиције отпадних материја и воде, водотока у складу са законским      прописима,

епдемиолошка обрада и санација заразних болесника,

хигијенско-епидемиолошки надзор над предшколским, школским установама, здравственим  установама и средствима јавног превоза, лицима која подлијежу здравственом надзору и медицинској контроли према прописима,

израда годишњег плана вакцинација, координација набавке и диструбуције вакцина до вакционих пунктова и контрола спроводјења вакцинације,

планира, стимулише и учествује у реализацији промотивних и здравствно-васпитних активности,

контрола водјења медицинске документације, евиденције и извјештавања са становишта обухвата, квалитет и благовременост и у тој области врши обуку кадра и пружа неопходну помоћ.

Планирамо да пружамо услуге и за становништво са Општине Брод.

План обима услуга ове дјелатности утврдјен је на основу: потпуног стандарда од 36.000 осигурних лица на један тим  и просјечног броја од 0,15 услуга по кориснику годишње.